برنامه ریزی ساخت و نظارت بر اجرا

مديريت اجرايي پروژه هاي ساختماني ، پيمانکاري ونظارت بر اجراي کليه عمليات ساختماني تهیه مستندات فنی دوره ی ​​​​​​​ساخت و تحویل.​​​​​​​

مطالعات و طراحی

طراحی و مهندسی معماری ، سازه ، توجیه فنی و اقتصادی ، تهیه ی نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرحها​​​​​​​​​​​​​​

تولید اطمینان ماموریت ماست​​​​​​​

ماموریت ما در انجام فرایندهای برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر اجرا ، ایجاد اطمینان برای کارفرمایان است. اطمینان از انجام پروژه در قالب آخرین استانداردها و کنترل هزینه های اجرایی به نحوی که بهترین نتیجه در عملکرد را فراهم آورد .​​​​​​​